back
florida, estero, gopher tortoise, burrows, tortoise,, photo
next

Old Timer

Estero, Florida

The Gopher Tortoise burrows deep into the ground requiring 4 acres of area for each tortoise.
Photo © copyright by Don Hutchinson.